• ldai3

Kompaniýanyň tertibi——

“ShaoXing FanLang Garments Co., Ltd.”Hytaýyň Dokma paýtagty, meşhur galstuk şäheri ŞengZhou şäherinde ýerleşýär.Biz 10 ýyllap gözleg, ösüş, önümçilik, satuw we hyzmat bilen meşgullanýan hünärmen we ygtybarly önüm.

Esasan galstuk, Bowti, meýdançalar, şarflar we erkekleriň moda esbaplary bilen meşgullanýardyk.Tejribeli dolandyryş toparymyz we güýçli nusga ösüş ussatlygymyz bar.OEM we ODM hyzmatlarynda köp ýyllyk tejribe bilen, bir basgançakly gümrük hyzmatlaryny berip bileris.

flabout

Näme üçin bizi saýlamaly?

Şäherde onlarça ýyl mundan ozal galstuk ýasap başladyk, şonuň üçin kompaniýamyzyň hem uzyn galstuk önümçilik tejribesi bar, ajaýyp enjamlarymyz, iň täze stillerimiz, iň doly, iň oňat hilli, iň ynandyryjy hyzmat matalarymyz bar, biziň bilen hyzmatdaşlygymyz bar Beýleki ýurtlardan gelen köp müşderi, Mysal üçin, iň köp geleşik gazanan ABŞ, has köp mekdep nyşany baglanyşdyrýan Keniýa we hiline ýokary talaplary bolan Fransiýa ýygy-ýygydan eksport edijilerimizdir.Olaryň köpüsi ýüpek galstuk, ýüpek şarf ýasaýarlar.Bilelikde hyzmatdaşlyk etmek mümkinçiligimiz bolar diýip umyt edýäris.Hyzmatdaşlygyň ähli mümkinçiliklerine tüýs ýürekden hyzmat ederis.Biz elmydama köp müşderini özüne çekýäris Dünýäniň dürli künjeklerinden geliň.Biz abraýly, dogruçyl, ygtybarly we tejribeli kompaniýa hökmünde döredildik.Şeýlelik bilen, müşderilerimiz bize ynanýarlar we biziň bilen has uzak hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny saklamak isleýärler.

Hyzmatdaşlygyňyza hoş geldiňiz

Şeýle hem, ýöriteleşdirilen dizaýnlary, logotipleri we nagyşlary öndürip bileris.Dizaýnlaryňyzy we stilleriňizi bize ibermek üçin hoş geldiňiz, size kanagatlanarly sargyt hödürläris.
Dünýädäki dürli dostlar bilen has köp täze hyzmatdaşlygy ýola goýmaga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys.
Bazardaky ajaýyp hilimiz bilen tanalýarys.ýokary kesgitlenen önümçilik proseduramyz we berk QC topary hiliň durnuklydygyna we kanagatlanýandygyna göz ýetirer, şonuň üçin bize ençeme ýyllap bize ynanýan köp sanly müşderiniň sargytlaryny gaýtalap hezil etdik.Müşderiniň sesine we talaplaryna ünsi jemleýäris, Fanlang iň gowy saýlawyňyz, Fanlang eşikleri bilen habarlaşmak üçin hoş geldiňiz.