• ldai3

Lomaý erkekler dokalan quakard ýüňi 100% arassa ýüpek erkek galstuklar

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Gelip çykan ýeri:Zhejiang, Hytaý
Marka ady:fanlang
Model belgisi:FLYL07S
Logotip:Cusotmized
Nusga:Klassiki
Reňk:Cusotmized
Material:100% ýüpek dokalan quakard mata

Ölçegi:147x7.5CM
Aýratynlyk:100% elde ýasalan
Jyns:Erkekler Erkek
Özara baglanyşyk:Iki gezek çotgaly interlining
Ulanylyşy:Bezeg boýunlary
Gaplamak:1pc / polibag (ýa-da Sowgat gutusy)

Gaplamak we eltip bermek

Bölümleri satmak: itemeke-täk zat
Packageeke paketiň ululygy: 80X10X2 sm
Oseeke-täk umumy agramy: 0.070 kg
Paketiň görnüşi: bir içki gutuda 100 bölek
3 sany içki guty, bir suw geçirmeýän halta bilen bir kartonda
Kartonyň ululygy 81 * 38 * 48 CM
Gurşun wagty:

Mukdary (bölekler)

1 - 10

> 10

Est.Wagt (günler)

15

Gepleşik geçirmek

Önümiň görkezilmegi

Önüm aýratynlyklary

Zhejiang öndürijisi Göni galstuk satmak Italiýanyň baý çeper dizaýny Dokalan nagyşlar 100% ýüpek galstuk

Kompozisiýa

100% arassa ýüpek / poliester / pagta / ýüň / zygyr matalar müşderiniň talaplaryna laýyklykda bolup biler

Şekil

Semiarym çüýşe / çüýşe ýa-da göni

Ölçegi

(4 - 9) CM ini, (110 - 165) CM uzynlygy - Müşderileriň aýratyn haýyşyna görä.

Gaplamak

1pcs / poly sumka, gif gutusy bar

Eltip bermegiň wagty

Köpçülik üçin 15-25 günlük nusga üçin 3-7 gün

MOQ

50 HK.

Tölegiň şerti

T / T, Western Union, Paypal, Alibaba söwda kepilligi

Çig malymyz hakda: küpegi nädip ýasamaly

fl10

Küpek öndürmek prosesi

1. küpek "Süýümleriň şa zenany" diýlip atlandyrylýar we adam bedenine peýdaly we deriniň üstündäki lipid filminiň alyş-çalşyny saklamaga kömek edip biljek 18 görnüşli aminokislotalary öz içine alýar, şonuň üçin deriniň çygly we tekiz bolmagyny üpjün edýär.
2. Belok süýümi hökmünde ýüpek ýeňil, ýumşak we inçe tebigy süýüm bolup, daşarky güýçler aýrylandan soň içgysgynçlyga ýa-da dykyzlyga sezewar bolup, hatda ýumşak hem ýumşak bolýar.

fl11

Küpek hem gözenekli süýümdir we şonuň üçin çyglylygy siňdiriji, çyglylygy ýaýradýan we dem alýan häsiýetlere eýe bolup, derini belli bir derejede goraýar.

fl12

Küpek köýnegi ýasamak üçin zerur bolan ýüpegiň takmynan 2000 pile bilen gelýändigine düşünilýär, şonuň üçin ýüpegiň näme üçin gymmatdygyny we ýüpegiň dokumasy näçe ajaýyp bolsa, şonça-da gymmat bolmalydygyna düşünmek aňsat. alada et.
Pile saýlamak
Tut pileleriniň hemmesi ýüpek eşikler üçin amatly däl, tut pileleri adaty pile, goşa köşk pili we sary reňkli pile we beýleki ikinji pile bölünýär:
1. ýönekeý pileler ýüpek ýasamak üçin gaýyşlanýar we zawod ýüpegi ýa-da ak zawod ýüpegi diýilýär.
2. goşa köşk pili, 2 tut ýüpek gurçugyndan bilelikde ýasalan pile, bu pileler ýüpek düşek ýasamakda ulanylýar, çykarylan ýüpek has çyzykly we şonuň üçin has berk we ýylylyk ýaly gowy ýerine ýetirijidir.
3. beýleki ikinji derejeli pileler, syrkaw pileler kän däl, ýüpek ýüpek ýasamak üçin ulanylýan hassalyk pilelerinden soň ýüpek zawodlary hem bar, şonuň üçin hili tebigy taýdan has erbet, umumy hünärli ýüpek düşek öndürijilerini ulanýarlar goşa köşk pile.
Şeýle hem tut ýüpekiniň ýerine ezilen ýüpegi ulanýan käbir kärhanalar bar, bu bolsa tut ýüpekden has arzan we ikisiniň hili gaty üýtgeşik bolup biler.
Pile bişirmek.

fl13

Pileler ýörite gapda bişirilýär, bu hem peselýär we netijede ýüpek ýeliminiň köpüsi ýerden çykýar we ýüpegiň agramy ýarym azalýar.Küpek düşekleri defatdan soň düwün bolup, ýykylmaz.Pile bişirmek gaty näzik, ilki bilen wagt özleşdirilmeli, gaty erbet bişirilmeli, oba ýerlerinde, soňam düşegiň berk bolmazlygy üçin, çig gaýtadan işlemäge täsir eder, taýýar önümiň çig bölekleri hem bolar, rasiona goşundylary goşmak bilen.
Käbir öndürijiler ýüpegiň aklygyny yzarlamak üçin aşa köp aklaýjy serişdeleri goşýarlar.Qualityüpek el bilen örtülen ýokary hilli köşk pili bilen asla akartmagyň zerurlygy ýok, bazaryň ak reňkine däl-de, tebigy ak reňkine eýe.
Pili gabamak
Gurjagy aýyrmak we pileleri eliňizden açyk saklamak, gurjagy we gara reňkli derini aýyrmak üçin dyrnaklaryňyz bilen gabyň, 5-e çenli saklaň. Kiçijik inedördül böleklere aýyrmak we ýuwaşlyk bilen çekmek üçin -6 gatlak.
Iň oňat goşa pile, eliňizden takmynan 5-ni alyp, ownuk böleklere çekip bolýar.Bu amal iň oňat arassa suwuň aşagynda amala aşyrylýar.Orta hünärli ýaş işçi günde 5-6 funt çygly pile gabygyny alyp bilýär.
Açmak
Açyk diýmek, açyk saklamak, aýrylmak diýmekdir.Ownuk ýüpek bölekleri ýaý şekilli bambuk guralyna goýulýar we çygly ýüpek bibini ýasamak üçin 5-6 gatlak galyňlykda saklanýar.
Bütin proses düşegiň birmeňzeş galyňlygyna we bedeniň ýumşak we ýumşakdygyna göz ýetirmek üçin hatda basyş talap edýär.

fl14

Guramak

Küpek salkyn, şemalladylýan ýerde guradylýar, soňra bolsa tut ýüpek düşegi üçin çig mal.Örän gury bolmaly ýa-da ýüpek bolmalysy ýaly ýumşak bolmaz.

Gowy hilli tut ýüpek düşegi, adatça az hapa, uzyn süýümli, tebigy ak reňk, hatda galyňlygy, tebigy ýüpek gurçugynyň ysy we baý ýalpyldawuk çig mal talap edýär.

Pileler ýüpek zawodyna girenlerinden soň, egrelmek prosesine girmeli bolýarlar.Pile dänesi ýüpek degirmeniniň çig malyna öwrülýär.Küpek zawody pile saýlamak, pile gaýnatmak, gaýmak, gyrkmak, gyrkmak, gaýmak, kellesi kesilende sapak goşmak we täzeden dikeltmek, guratmak we gutarmak ýaly köp prosesi başdan geçirmeli.


  • Öňki:
  • Indiki: